BÀ NGÔ THỊ YẾN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TIỂU SỬ

Bà Ngô Thị Yến là người đồng sáng lập, cố vấn cấp cao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời tham gia vào tiến trình phát triển các dự án mới.