ÔNG VŨ THANH TÙNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TIỂU SỬ

Ông Vũ Thanh Tùng từng tốt nghiệp ngành Quản trị khách sạn tại Singapore, hiện giữ vai trò Quản lý Tài chính của tập đoàn và tham gia tích cực vào việc phát triển các dự án mới.